Dalej

Wstecz

Dokumentacja programu Psychopy

Definiowanie zmiennych

Jak łatwo się domyślić, w badaniach psychologicznych bardzo przydatna jest możliwość manipulowania różnymi parametrami wyświetlanych bodźców w ramach bloku zadań. Do tego celu wykorzystywana jest macierz zmiennych. Można ją stworzyć na dwa sposoby. Po kliknięciu „Wstaw pętlę” pojawia się okienko, w którym modyfikujemy jej parametry. W pozycji „Conditions” dodajemy zewnętrzny plik, w którym wypiszemy zmienne i ich wymiary, albo możemy stworzyć macierz w generatorze macierzy zmiennych w programie.

W przypadku dodawania zewnętrznego pliku należy wykonać 2 kroki:

  1. Stworzyć plik w formacie .csv lub .xlsx
  2. W oknie własności pętli, w pozycji „Condition File” kliknąć „Browse” i zaznaczyć pożądany plik.

Możemy również stworzyć macierz zmiennych bezpośrednio w Psychopy. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszki w polu „Condition File”. Zostanie wyświetlona pusta macierz, którą uzupełniamy zmiennymi i ich wymiarami.

Ilustracja 37. Macierz zmiennych generowana przez Psychopy. Po kliknięciu prawym przyciskiem w pole Conditions (w oknie po lewej stronie) otwarta zostaje pusta macierz, do której wpisujemy zmienne i ich wymiary.

Poszczególne kolumny tytułujemy (najłatwiej zastosować nazwę zmiennej, np. kolor) oraz ustawiamy odpowiedni format danych: tekstowy (str, utf-8), numeryczny (int, long, float), logiczny (bool), złożony (list, tuple, array) oraz None. Poniżej pokazana została uzupełniona macierz dla eksperymentu badającego efekt Stroopa.

Ilustracja 38. Uzupełniona macierz dla eksperymentu badającego efekt Stroopa.

Po kliknięciu OK należy zapisać plik z rozszerzeniem .pkl. Adres tego pliku zostanie wpisany w oknie Conditions.

Ilustracja 39.Uzupełniona macierz dla eksperymentu badającego efekt Stroopa - procedura stworzenia wszystkich możliwych warunków pomiędzy wymiarami zmiennych.

Po zdefiniowaniu zmiennych konieczne jest odwołanie się do nich przy określaniu parametrów wyświetlanych bodźców. Do tego celu wykorzystywany jest znak $ oraz zmienna (nazwa kolumny, w której określone zostały jej wymiary). W przypadku np. eksperymentu badającego efekt Stroopa, wykorzystywane są dwie zmienne: colour i word. Do wyświetlenia bodźca użyte zostało narzędzie do wyświetlania tekstu. W polu „Text” wpisana została nazwa kolumny, gdzie wymienione były słowa, które będą wyświetlane - $word. Kolory czcionki określone zostały w kolumnie „colour” i odwołujemy się do niej w polu przypisanemu kolorowi tekstu „Color” - wpisujemy tam $colour. W ten sposób z każdą próbą pokazywany będzie jeden z wyrazów wypisany w macierzy w kolorze jaki jest mu przypisany.

Ilustracja 40. Narzędzie do wyświetlanie tekstu z odwołaniami do zmiennych badania efektu Stroopa.Spis

Dalej

Wstecz