Dalej

Wstecz

Dokumentacja programu Psychopy

Przebieg

Oś obrazująca przebieg całego eksperymentu umieszczona została w dolnej części ekranu. Jego przebieg jest budowany z dowolnej liczby obiektów nazwanych „Routine”. Mogą one stanowić samodzielne elementy, np. instrukcję lub projekcję filmu, lub budować całe bloki prób. Ich porządkiem można również dowolnie manipulować.

Ilustracja 18. Okno przebiegu. W przebiegu eksperymentu została umieszczona jedna Routine o nazwie „trial”

Aby stworzyć blok prób konieczne jest zastosowanie pętli. Jest ona niezbędna do zwielokrotnienia wystąpienia danej próby, czyli gdy konieczne jest powtórzenie identycznego bodźca kilka razy. Można również zadać, aby w ramach pętli zmieniały się wymiary zmiennej niezależnej - każda z prób różni się jednym bądź wieloma parametrami. W jaki sposób definiujemy zmienne omówione jest w podrozdziale „Definiowanie Zmiennych”. Po lewej stronie okna Przebiegu są aktywne dwa napisy: Wstaw Próbę (Insert Routine) - służący do dodawania kolejnych Routine, oraz Wstaw Pętlę (Instert Loop), za pomocą którego tworzymy pętle. Aby stworzyć pętle klikamy w napis, po czym na osi przebiegu eksperymentu zaznaczamy umiejscowienie pętli przez kliknięcie w miejscu, gdzie ma ona mieć swój początek i koniec. Pojawia się następnie okno, gdzie będziemy modyfikować jej parametry:

porządek ekspozycji bodźce: 3 serie po 3 elementy Kolejność ekspozycji (przykład) Uwagi
random - losowanie bez powtórzeń ABC ABC ABC CBA ABC BCA W ramach jednej serii elementy pokazywane są w losowej kolejności, ale zaprezentowane są wszystkie elementy serii pierwszej nim zostanie rozpoczęta seria druga.
sequential - sekwencja ABC ABC ABC ABC ABC ABC elementy pokazywane są w kolejności, w jakiej zostały wpisane do macierzy zmiennych
fullrandom - losowanie ze zwracaniem ABC ABC ABC AABCACBBC W ramach jednej serii elementy pokazywane są w losowej kolejności, ale losowanie nie dotyczy tylko jednej serii, tylko odbywa się z całej puli bodźców.
no-repeat random ABC ABC ABC BAC ABC ACB Tak jak w przypadku porządku „random” z ograniczeniem, iż nie mogą wystąpić po sobie takie dwa same elementy.
no-repeat full random ABC ABC ABC ABACBACBC Tak jak w przypadku porządku „fullrandom” z ograniczeniem, iż nie mogą wystąpić po sobie dwa takie same elementy.
Tabela 2. Porządek ekspozycji bodźców
Ilustracja 19. Okno parametrów pętliSpis

Dalej

Wstecz