Dalej

Wstecz

Dokumentacja programu Psychopy

Próba

W ramach każdego eksperymentu możemy wyróżnić pewne stałe części. Najprostsze badanie składa się z instrukcji, bloku prób oraz zakończenia. W programie Psychopy elementy te tworzymy za pomocą obiektu „Routine”, którego parametry możemy definiować w najróżniejszy
sposób. Pozwala to na stworzenie dowolnego bodźca i pełną kontrolę nad wszystkimi jego parametrami. Przestrzeń, zajmująca środkową powierzchnię ekranu, przeznaczona jest do definiowania parametrów poszczególnych prób eksperymentu. Po dodaniu nowego Routine (w opcjach Przebiegu - Flow, patrz. podrozdział Przebieg) wyświetlane jest okno z pustą osią czasu, symbolizującą przebieg naszej próby. Każda z poszczególnych prób otrzymuje odrębną zakładkę, czyli w danej chwili na ekranie widnieje przebieg tylko jednej próby. Tutaj dodawane będą kolejne narzędzia, za pomocą których uzyskamy jej pożądany kształt. Jeżeli chcemy dodać nowy komponent, klikamy na jego ikonkę. Następnie wyświetlone zostanie okno, gdzie konieczne jest zdefiniowanie parametrów dodawanego obiektu, w przeciwnym razie, przyjmą one wartości domyślne. Po zatwierdzeniu, na naszej prostej umieszczona zostanie ikonka danego obiektu wraz z niebieską wstęgą pokazującą długość okresu czasu, jaki będzie on aktywny.

Ilustracja 17. Po lewej stronie: po kliknięciu wybranego narzędzia pojawia się okno do definiowania jego parametrów. Po prawej stronie: po kliknięciu OK w przestrzeni próby pojawia się wybrana ikonka z niebieską wstęgą symbolizującą długość okresu aktywności obiektu.

W ramach próby możemy dodać dowolną ilość obiektów o dowolnie zdefiniowanych parametrach. Mogą być one wyświetlane w dowolnej kolejności lub jednocześnie - jeżeli czas ich ekspozycji będzie się pokrywał. Nie jest przeszkodą dla działania programu ustawienie dwóch różnych narzędzi do udzielania odpowiedzi. Kolejne dodawane obiekty będą umieszczane na wierzchu planszy i będą nakrywały poprzednie. Istnieje oczywiście możliwość zmiany ich kolejności poprzez najechanie na ikonkę danego narzędzia, kliknięcie prawym przyciskiem myszki oraz wybór jednej z opcji przesunięcia w górę, dół na samą górę lub na sam dół. Możemy również dany obiekt usunąć - opcja ta jest również dostępna pod prawym przyciskiem myszy.

Każda ze zdefiniowanych prób otrzymuje swoją kartę z zatytułowaną zakładką na szczycie przestrzeni do definiowania prób. Niepotrzebną próbę możemy usunąć na poziomie przebiegu, przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub zamykając jej zakładkę. Usunięcie danej próby z osi przebiegu pozwala na jej powtórne użycie, zamknięcie zakładki usuwa ostatecznie daną próbę z eksperymentu.Spis

Dalej

Wstecz