Dalej

Wstecz

Dokumentacja programu Psychopy

Górny pasek narzędzi

Wstęp

Jeśli przyjrzymy się ikonkom umieszczonym na górze ekranu, część z nich wydaje nam się analogiczna do stosowanych np. w popularnych edytorach tekstowych. Na Rys.2 pokazano wszystkie dostępne ikonki. Zostały one podzielone na 3 grupy (od lewej strony):

Ilustracja 2. Górny pasek narzędzi

Narzędzia podstawowe

Narzędzia podstawowe dotyczące pracy na plikach u programie (kolejno od lewej strony):

Nazwa ikony Skrót klawiszowy Funkcja
New Ctrl+N Tworzy nowy plik
Open Ctrl+O Otwiera istniejący plik z rozszerzeniem .psyexp
Save Ctrl+S Zapisywanie pliku. Po kliknięciu otwiera się standardowe okienko do zapisania pliku. Program sugeruje właściwe rozszerzenie.
Save as Ctrl+Shift+S Nadpisanie pliku z nową nazwą.
Undo Ctrl+Z Cofa ostatnią akcję
Redo Ctrl+Shift+Z Aktywne po uprzednim cofnięciu, wraca do stanu sprzed cofania (o jedną akcję)
Tabela 1. Narzędzia dotyczące pliku

W grupie tej umieszczone zostało również narzędzie umożliwiające podgląd wyglądu tworzonych do eksperymentu slajdów. Szersze omówienie jego możliwości zostało zawarte w podrozdziale „Komponenty”.

Narzędzia dotyczące ustawień Psychopy

W drugiej grupie dostępne są narzędzia modyfikujące ustawienia Psychopy. Za ich pomocą możemy ustawić parametry wykorzystywanego monitora oraz ogólne właściwości programu.

Po kliknięciu ikonki „Preferences” wyświetlane jest okno, w którym mamy pięć grup parametrów posegregowanych w oddzielnych zakładkach. Poniżej przedstawiono poszczególne zakładki.

Ilustracja 3. Widok zakładki App w Preferences
Kolejno od góry:
Ilustracja 4. Widok zakładki Builder w Preferences
Kolejno od góry:
Ilustracja 5. Widok zakładki Coder w Preferences
Kolejno od góry:
Ilustracja 6. Widok zakładki General w Preferences
Kolejno od góry:
Ilustracja 7. Widok zakładki Connections w Preferences
Kolejno od góry:

Druga ikonka dostępna w tej grupie pozwala nam na modyfikację parametrów monitora. Szczegółowy opis wszystkich opcji monitora dostępny jest w pełniej dokumentacji na stronie: http://www.psychopy.org/builder/builderMonitors.html .

Ilustracja 8. Okno ustawień parametrów monitora
Można tu :

Narzędzia dotyczące eksperymentu

Narzędzia umieszczone w grupie trzeciej pozwalają na modyfikowanie parametrów eksperymentu. Ustawione wartości pozostaną niezmienne w trakcie całej procedury. W grupie tej znajdują się cztery ikonki: „Experiment settings”, „Compile script”, „Run”, „Stop”.

Ikonka „Experiment settings” pozwala nam na zmianę parametrów pogrupowanych w zakładkach: ogólne, dane oraz ekran. Zakładka ogólne daje nam do dyspozycji następujące opcje:

Ilustracja 9. Okno ustawień eksperymentu
`
Kolejno od góry:

Biblioteka Psychopy-brain zapewnia obsługę parametrów podawanych z linii poleceń. Parametry definiowane są w obszarze Experiment Info (ilustracja 10).

Ilustracja 10. Lista parametrów eksperymentu

Pole "Filed" odpowiada nazwie parametru, a pole "Default" jego wartości. Znajdujące się po prawej stronie przyciski ze znakiem plus służą do dodawania kolejnych parametrów, a przyciski ze znakiem minus do ich usuwania.

Jeżeli dany parametr ma przyjmować wartość z linii poleceń należy w polu default tego parametru użyć składni $<num>:<def_val>, gdzie:

Ilustracja 11 przedstawia przykładowy zestaw parametrów eksperymentu.

Ilustracja 11. Przykładowe parametry eksperymentu.

W przykładzie parametr o nazwie param_1 przyjmuje z linii poleceń pierwszą, wpisaną po nazwie pliku wartość i nie posiada wartości domyślnej. Param_2 przyjmuj z linii poleceń drugą, wpisaną po nazwie pliku wartość, a w przypadku braku przyjmuje domyślną wartość 'ala'. Param_3 ma stałą wartość 'kot'.

Po wygenerowaniu kodu, zapisaniu go pod nazwą exp.py i wywołaniu skryptu poleceniem

python exp.py x y z

Ilustracja 12 przedstawia wywołanie skryptu.